מצודות על ישעיהו טו ה


מצודת דוד

"דרך חורנים" - בדרך חורנים יעירו זעקת שבר

"כי מעלה הלוחית" - כי בעת יברחו דרך מעלה הר הלוחית הנה יעלה שם בבכי

"בריחיה וגו'" - ר"ל הנה מעולם היתה מואב מדינה חשובה כעגל השלישי לבטן המעולה ביותר ועתה ברחו מפני המלחמה ובאו הבורחים עד צוער וסרס המקרא

"לבי למואב יזעק" - הנביא מדבר כן על לשון העם שיאמר כל אחד ואחד לבי למואב יזעק ר"ל אזעק ממרירות לב ולא לפנים

מצודת ציון

"בריחה" - מלשון הברחה וניסה

"יעוערו" - כמו יריעו ונכפלה הפ"א הפעל