קטע:מצודות על ישעיהו ו ו

מצודת דוד

"במלקחים" - בצבת לקח בגחלת מעל המזבח

מצודת ציון

"רצפה" - גחלת והוא כמו רשפה בשי"ן כי זסשר"ץ מתחלף וכן עוגת רצפים (מלכים א' יט)

"במלקחים" - בצבת כמו מלקחיה ומחתותיה (שמות כה)