קטע:מצודות על ישעיהו ה כז

מצודת דוד

"לא ינום" - ר"ל לא יהיה מי מתעצל בדבר

"ולא נפתח" - ר"ל לא יהיה למי שום צד עכוב

"אין עיף" - בהעם הבא לא ימצא בו עיף וכושל

מצודת ציון

"נפתח" - ענין התרת הקשר כמו יתרי פתח (איוב ל)

"אזור" - חגורה

"חלציו" - מתניו

"נתק" - נעתק ממקומו

"שרוך" - ענין קשורים כמו מחוט ועד שרוך נעל (בראשית יד)