קטע:מצודות על ישעיהו ה יט

מצודת דוד

"ונדעה" - שיש בידו הכח

"האומרים וגו'" - אומרים בלעג ימהר להביא מעשה הפורעניות שאומר למען נראה אם יוכל עשוהו

"ותקרב ותבואה" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"יחישה" - הוא כמו ימהר וכן אחישה מפלט לי (תהלים נה)וכפל הדבר בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)