קטע:מצודות על ישעיהו ה י

מצודת דוד

"כי עשרת וגו'" - מקום עבודת עשרת וגו' יעשה בת אחת יין ומקום זרע חומר יעשה איפה אחת ובעבור הרעב יעזבו בתיהם וילכו להם וישארו שממה מבעליהן

מצודת ציון

"צמדי" - ענין זוג כמו צמד בקר (שמואל א יא) ועבודת יום אחד בצמד בקר קרוי צמד כרם

"בת" - מדת הלח מחזקת ג' סאין

"חמר" - הוא כור מחזיק שלשים סאין איפה מדת היבש מחזקת שלשה סאין