קטע:מצודות על ישעיהו ה טו

מצודת דוד

"תשפלנה" - להסתכל למטה כדרך השרוי בצרה וצער

"ועיני גבוהים" - העינים שהיו מגביהים להסתכל כלפי מעלה כדרך גסי הרוח

"וישפל איש" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וישח" - ענין כפיפה כמו שחו רעים לפני טובים (משלי יד)