פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בתים רבים וגו'" - וכאומר הואיל וכן מה תועלת להם מה שלוקחים עוד מגבול החלשים

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה כאדם האומר אם לא יהיה כן אזי יהיה ענשי כך וכך ומגזם ואינו אומר וכן אם לא כאשר דמיתי (לקמן יד)

"באזני ה' צבאות" - באזני אמר ה' צבאות ותחסר מלת אמר ומאליו יובן