קטע:מצודות על ישעיהו ב ח

מצודת דוד

"ישתחוו" - כולם ישתחוו כל אחד למעשה ידיו

"ותמלא" - מוסב למעלה לומר בעבור שנתמלא ארצו כסף וגו' לכן נתמלא ארצו אלילים וכן נאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל (הושע ב)