קטע:מצודות על ירמיהו נ מו

מצודת דוד

"וזעקה" - קול זעקת בבל יהיה נשמע בין העמים

"מקול נתפשה" - מקול השמועה אשר נתפשה בבל תרעש הארץ כי יפחדו שלא יקרה להם כמקרם

מצודת ציון

"נתפשה" - ענין לכידה וכבוש

"נרעשה" - מלשון רעש ורעד