מצודות על ירמיהו נ מה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"עליהם" - ר"ל לפניהם בעל כרחם

"אם לא ישים" - בשבועה אשר יעשה את כל נוה ונוה שממה

"אם לא" - הוא ענין שבועה ור"ל העצה היא בשבועה אשר צעירי הצאן יגררום מארצם והוא פרס שהוא הצעיר בבני יפת כי ארז"ל תירס הוא פרס (יומא י)

"לכן" - הואיל ואין מי ימחה בידו וכן תקום לכן שמעו וגו'

מצודת ציון

"יסחבום" - ענין גרירה ומשיכה בארץ כמו סחוב והשלך (לעיל כ"ב)

"צעירי" - ענין קוטן

"ישים" - מלשון שממה