קטע:מצודות על ירמיהו נ מד

מצודת דוד

"ומי יועידני" - מי יקבע עמדי זמן מיועד להלחם בי

"ומי זה רועה" - מי הוא הרועה אשר יעמוד לפני להציל צאנו מידי ר"ל מי הוא הרועה שיציל עמו מידי וכפל הדבר במ"ש

"כי מי כמוני" - שיוכל למחות בידי

"כי ארגיעה" - כי חפצי להשקיט ולהרגיע את ישראל ואריץ אותם מעל ארץ בבל לשוב לארצם ולכן אצוה עליה להשחיתם את מי שאבחר בו

"הנה כאריה" - האויב הבא עליה יעלה בחזקה רבה כמו שיעלה האריה מגאון הירדן ממקום רבצו אל נוה איתן ר"ל אל מדור הרועה המחוזק בבשר כי זהו איתנו וטובו

מצודת ציון

"מגאון" - ענין גבהות ורוממות ור"ל ככר המעולה הסמוך לירדן ושם היה מקום האריות וכן נאמר ואיך תעשה בגאון הירדן (לעיל י"ב)

"נוה" - ענין מדור

"איתן" - ענין חוזק כמו איתן מושבך (במדבר כ"ד)

"ארגיעה" - מלשון מרגוע והשקט

"אריצם" - מלשון ריצה ומהירות ההליכה

"אפקוד" - אצוה כמו והוא פקד עלי (עזרא א')

"יועידני" - ענינו עת קבוע כמו ואם למשפט מי יעידני (איוב ט')