קטע:מצודות על ירמיהו נ לז

מצודת דוד

"חרב אל אוצרותיה" - אנשי חרב יבואו אל אוצרותיה ויבוזו אותה

"ואל כל הערב" - תערובות האומות שהיו יושבים בבבל

"והיו לנשים" - יהיו תשושי כח כנשים

"ואל רכבו" - קבוצת אנשי הרכב

מצודת ציון

"הערב" - מלשון תערובות

"ובזזו" - מלשון בזה ושלל