קטע:מצודות על ירמיהו נ כט

מצודת דוד

"זדה" - הרשיעה אל ה'

"ככל אשר עשתה" - לישראל כן עשו לה

"השמיעו" - התאספו אל בבל רובי חצים כל דורכי קשת חנו עליה מסביב למען לא יהיה לה פליטה לבל יוכל מי לברוח

מצודת ציון

"השמיעו" - ענין אסיפה וקבוץ כמו וישמע שאול את העם (שמואל א ט"ו) וזהו לפי שאסיפת העם באה ע"י השמעת קול

"רבים" - מורים בחצים כמו יסבו עלי רביו (איוב ט"ז)

"זדה" - מלשון זדון ורשע