קטע:מצודות על ירמיהו נ יב

מצודת דוד

"חפרה יולדתכם" - כפל הדבר במ"ש

"הנה אחרית גוים" - ר"ל הבושה תהיה על כי הנה אחרית הכשדים בניה תהיה חסר מטובה כמדבר ציה וערבה וכפל המלות בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (דנייאל יב)

"בושה אמכם" - אבל מעתה בושה אמכם בבל אשר ילדה בנים לבהלה

מצודת ציון

"חפרה" - ענין בושה

"ציה" - שממה

"וערבה" - ענינו כמו מדבר