פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וצריהם" - האויבים אמרו לא יהיה לנו אשמה על מה שאנו אוכלים אותם בעבור אשר חטאו לה' שהוא נוה ומקוה הצדק כולו והוא תוחלת אבותיהם והוא מילא תקותם ושמו הוא ה' המורה שהוא מושל בכל והואיל וחטאו לו ראוים המה לאבדון ולא נאשם בהם

"כל מוצאיהם" - ר"ל והיו כצאן התועה ומופקר שכל המוצא אותם יאכלם

מצודת ציון

"וצריהם" - אויביהם

"נאשם" - מלשון אשמה ועון

"תחת" - בעבור

"נוה" - ענין מדור

"ומקוה" - מלשון תקוה ותוחלת