פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וירושלים וגו'" - לזכור בה מה שהיא מתאבלת על שוממתה

"זכרו מרחוק" - מבבל זכרו את ה' מה שבטלתם עבודת המקדש ומהרו לשוב אליה

"פליטים מחרב" - אתם בני ישראל הפליטים מחרב האויב ולא נהרגתם עם אנשי בבל הלכו משם לארצכם ולא תעמדו שמה

מצודת ציון

"פליטים" - ענין המלטה