קטע:מצודות על ירמיהו נא מב

מצודת דוד

"הים" - ר"ל אוכלוסין מרובים כמי הים

"בהמון" - ר"ל במרבית הגבורים נאבדה

מצודת ציון

"בהמון" - ענין רבוי כמו מהמון רשעים (תהלים ל"ז)

"נכסתה" - מלשון כסוי