קטע:מצודות על ירמיהו נא לח

מצודת דוד

"נערו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"יחדו" - כל בני בבל ישאגו בקול מר כאשר ישאגו כפירים בעת יחסר מאכלם

מצודת ציון

"ככפירים" - ארי בחור

"נערו" - ענין שאגה ובדרז"ל חמור נוער (ברכות ג')

"כגורי" - כן יקראו האריות הקטנים וכן גור אריה יהודה (בראשית מ"ט)