פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מאין יושב" - על כי לא ישב מי שם לכן תהיה לתמהון וישרקו עליה

"מעון תנים" - יהיו מדור לתנים השוכנים בחרבות

"שמה ושרקה" - תהיה לתמהון כולם יתמהו על חורבנה וישרקו עליה (כי כן דרך בני אדם לשרוק בקול בראותם דבר חשוב שנאבד)

"לגלים" - דרך החורבות להמצא בהם הרבה גלים מנפילת כותלי הבתים

מצודת ציון

"לגלים" - ענין תל ודגור

"מעון" - מדור

"שמה" - תמהון

"ושרקה" - היא הקול הנשמע בקבוץ השפתים