קטע:מצודות על ירמיהו נא כה

מצודת דוד

"ונטיתי וגו'" - להכות בך

"מן הסלעים" - הוא משל על המגדלים הגבוהים שבבבל

"להר שרפה" - כי תהפך כסדום ותמטר עליה גפרית ואש כמוה

"הנני אליך" - הנה אני אלחם בך אתה הר המשחית והוא בבל המשחית את כל הארץ (ועם היותה בקעה קראה הר מפני חזקה)

מצודת ציון

"וגלגלתיך" - היא ההפלה מן הגובה אל הנמוך ע"י גלגול