מצודות על ירמיהו נא כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אכר וצמדו" - עובד האדמה בחרישה עם צמד הבקר אשר יחרוש בהם

מצודת ציון

"אכר" - הוא העובד האדמה בחרישה וזריעה וכן בושו אכרים (לעיל י"ד)

"וצמדו" - כן יקרא זוג הבקר על כי ילכו צמודים ומחוברים וכן צמד בקר (איוב א)

"פחות וסגנים" - שמות מיני שררות