קטע:מצודות על ירמיהו נא יג

מצודת דוד

"בא קצך" - הנה עתה בא סופך ומדת גמר השלמתך מן העולם והוא כפל ענין במ"ש

"רבת" - בת רבת אוצרות

"שוכנת" - את בבל השוכנת אצל מים רבים הוא נהר פרת המשקה שדותם

מצודת ציון

"קצך" - מלשון קץ וסוף

"אמת" - מלשון אמה ור"ל מדה

"בצעך" - ענין גמר והשלמה כמו כי יבצע ה' (ישעיהו י)