קטע:מצודות על ירמיהו נא ט

מצודת דוד

"כי נגע" - רצה לומר משפט פורענותה מאד גבהה עד כי נגע אל השמים

"ונשא וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ונלך" - ואנחנו נלך משם כי אם ילך לארצו לבל יתדבק בנו חלי מכאובה

"רפאנו" - כאלו הבאים ההם אשר שכנו בבבל ישיבו לומר הן עשינו רפואות לבבל אבל לא נרפתה ולכן עזבוה ואל תעסקו עוד ברפואתה והיא ענין מליצת הלעג