קטע:מצודות על ירמיהו נא ג

מצודת דוד

"צבאה" - צבאות עמה

"אל ידרוך" - ר"ל אליה אל בבל ידרוך הדורך קשתו ואליה יתעלה ויתגאה עם השריון

מצודת ציון

"אל" - כמו אליה

"יתעל" - מלשון עליה וגבהות

"בסריונו" - הוא כעין לבוש עשוי מברזל ילבשוהו במלחמה להציל ממכת חרב וחנית וכן לבשו הסריונות (לעיל מ"ו)

"החרימו" - מלשון חרב ואבדון