קטע:מצודות על ירמיהו מ ז

מצודת דוד

"וכי הפקיד אתו" - ואשר הניח עמו אנשים ונשים וגו'

"אשר בשדה" - אשר היו בשדה בברחם מן העיר מפני הכשדים

"המה ואנשיהם" - גם המה שמעו גם אנשיהם שמעו

"כי הפקיד וגו' בארץ" - עשאהו פקיד וממונה בארץ

מצודת ציון

"החיילים" - צבאות עם

"הפקיד" - קמייתא מלשון פקיד וממונה ותניינא מלשון פקדון והנחה

"וטף" - ילדים קטנים