קטע:מצודות על ירמיהו מט לג

מצודת דוד

"ולא יגור" - אף דרך עראי

"והיתה חצור" - הוא מקום המושל על כל בני קדר שוכני אהלים

מצודת ציון

"למעון" - ענין מדור כמו ה' מעון אתה היית (תהלים צ)

"תנים" - מין נחש

"יגור" - ענין דירה