קטע:מצודות על ירמיהו מט יט

מצודת דוד

"ומי יועידני" - מי יקבע עמדי זמן מיועד להלחם בי

"ומי זה רועה" - מי הוא הרועה אשר יעמוד לפני להציל צאנו מידי ר"ל מי הוא שיציל עמו מידי וכפל הדבר במ"ש

"כי מי כמוני" - שיוכל למחות בידי

"ומי בחור" - ואת מי שאבחר אותו אצוה עליה להשחיתה

"כי ארגיעה" - כאשר אשקיט וארגיע ארוץ אותו מארץ אדום וילכו להם

"אל נוה איתן" - ר"ל אל מדור הרועה המחוזק בבשר כי זהו איתנו וטובו

"כאריה יעלה" - האויב הבא עליה יעלה בחוזק רב כמו שיעלה האריה מגאון הירדן ממקום רבצו

מצודת ציון

"מגאון" - ענין גבהות ורוממות ור"ל ככר המעולה הסמוך לירדן ושם היה מקום האריות וכן נאמר ואיך תעשה בגאון הירדן (לעיל יב)

"נוה" - ענין מדור כמו נוה משולח (ישעיהו כ"ז)

"איתן" - ענין חוזק כמו איתן מושבך (במדבר כד)

"ארגיעה" - מלשון מרגוע והשקט וכן למען הרגיע (לקמן נ)

"אריצנו" - מלשון ריצה ומהירות ההליכה

"אפקוד" - אצוה כמו והוא פקד עלי (עזרא א')

"יועידני" - ענינו עת קבוע כמו ואם למשפט מי יועידני (איוב ט)