קטע:מצודות על ירמיהו מט יד

מצודת דוד

"וציר בגוים שלוח" - ר"ל השמועה היא אשר ציר יהיה שלוח בין הגוים מזה לזה לומר התקבצו ובואו עליה למלחמה

מצודת ציון

"וציר" - ענין שליח כמו ציר נאמן (משלי כה)

"וקומו" - הוא ענין לשון זרוז וכן קום עבור (יהושע א)