קטע:מצודות על ירמיהו מט י

מצודת דוד

"ונחבה לא יוכל" - לא היה יכול להחביא את עצמו והנה שודד זרעו וגו' ואין נשאר מי מהם

"גליתי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי אני חשפתי" - אולם היה כן כי אני גליתי מקום מחבואו

מצודת ציון

"חשפתי" - ענין גלוי כמו חשפי שובל (ישעיהו מ"ז)

"ונחבה" - מלשון מחבואה ומסתור