פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ובנותיה" - הכפרים הסמוכים לה תהיינה נשרפות באש

"וירש ישראל" - ר"ל ועוד יבוא זמן אשר ישראל ירשו בני עמון שהמה עתה יורש ישראל וזהו הייעוד יהיה בימי המשיח

"תרועת מלחמה" - מן הכשדים שיבואו עליהם וילכדוה

"לתל שממה" - למקום תל שממון

"אל רבת" - היא היתה עיר המלוכה של בני עמון

מצודת ציון

"לתל" - גל ודגור כמו והיתה תל עולם (דברים י"ג) כי דרך החרבות להמצא בהם תילים מנפילת הכתלים וכדומה

"ובנותיה" - הם הכפרים כמו בית שאן ובנותיה (יהושע י"ז)

"תצתנה" - ענין הבערה ושריפה כמו ותצת בסבכי היער (ישעיהו ט')