קטע:מצודות על ירמיהו מח מד

מצודת דוד

"שנת פקודתם" - השגחת הבאת הרעה הראויה להם

"יפול וגו'" - ר"ל אם ינצל מצרה אחת תדביקהו השנית ואם ימלט מהשנית ילכד בשלישית

"הנס" - מי שינוס ממקום הפחד

מצודת ציון

"פקודתם" - ענין השגחת הבאת הרעה