פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לשחוק" - כל סביביו ישחקו עליו והוא יהיה להם למחתה ופחד כי יפחדו שלא יקרה להם כמקרם

"איך חתה הילילו" - ביללה יאמרו איך חתה איך הפנה עורף מול האויב בעת נסה והנה נתבייש

מצודת ציון

"חתה" - ענין שבר

"הפנה" - ענין סבוב

"עורף" - הוא מול הפנים

"ולמחתה" - לפחד