קטע:מצודות על ירמיהו מח לז

מצודת דוד

"שק" - כיסוי שק וגם הוא ענין צער ואבל

"גרועה" - יתלשו השערות ונחסר מהם

"גדודות" - שריטות בבשר מחמת צער ואבל

"קרחה" - כי ימרטו שערות ראשה וישאר קרח

מצודת ציון

"קרחה" - ענין מריטת השער

"גרועה" - מלשון גרעון וחסרון

"גדודות" - ענין שריטה כמו עד מתי תתגודדי (לעיל מז)