קטע:מצודות על ירמיהו מח לג

מצודת דוד

"הידד לא הידד" - ר"ל הנה מאז היה נשמע קול הידד אבל מעתה לא ישמע קול הידד וכפל הדבר לחוזק

"לא ידרוך הידד" - לא ידרכו ענבים בקול ענות הידד (דרך דורכי הענבים לצעוק הידד לזרז זא"ז וכן נאמר הידד כדורכים יענה לעיל כה)

"ונאספה" - מעתה כלה שמחה מן הכרמל כי לא תגדל שם מאומה

מצודת ציון

"ונאספה" - ענין כליון כמו אסוף אסיפם (לעיל ח)

"וגיל" - ענין שמחה

"מכרמל" - כן יקרא מקום שדות וכרמים

"מיקבים" - כן יקראו הבורות שהיין יורד בהם כמו וגם יקב חצב בו (ישעיהו ה)

"השבתי" - ענין בטול ומניעה כמו שבת נוגש (שם יד)

"ידרוך" - הדרך לדרוך ענבים ברגל להוציא היין

"הידד" - הוא קריאת הדורכים