קטע:מצודות על ירמיהו מח לא

מצודת דוד

"ולמואב כולה" - על כל מואב אזעק

"יהגה" - ר"ל לבי יהגה ויהמה

"על כן" - הואיל וגאה מאד והושפל גאותו לכן איליל על מואב ואמר הנביא בלשון אנשי מואב שהם יילילו

מצודת ציון

"קיר חרש" - שם מקום

"יהגה" - ענין המיה וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)