קטע:מצודות על ירמיהו מח טו

מצודת דוד

"נאום המלך וגו'" - ר"ל הואיל והוא גזירת המקום הרי היא כאלו כבר נעשתה

"ועריה עלה" - המון עריה נפסק ונסתלק

מצודת ציון

"עלה" - ענין סלוק והפסק כמו אל תעלני בחצי ימי (תהלים קב)

"ומבחר" - מלשון בחור ומבורר