קטע:מצודות על ירמיהו מח ט

מצודת דוד

"מאין" - ממה שאין מי יהיה יושב בהן

"תנו ציץ למואב" - תנו כנף למואב כי עוף תעוף והוא ענין מליצה ור"ל בחפזון תצא בגולה

מצודת ציון

"ציץ" - ר"ל כנף כי כל דבר היוצא מן הגוף קרוי בשם ציץ וכמו ויקחני בציצת ראשי (יחזקאל לח)

"נצא תצא" - מלשון נוצה וכנף ור"ל תעוף בנוצת כנפים