פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו מו י

מצודת דוד

"אל נהר פרת" - סמוך לנהר פרת כי שם היתה המלחמה

"כי זבח לה'" - ר"ל בגזירת המקום באה הזבח

"ואכלה חרב" - של הכשדים

"והיום וגו'" - ר"ל אבל לא יהיה כמחשבתו כי ארכו לו ימי המצור עד שבא עליה נ"נ מלך בבל (והיתה בגזירת המקום לנקום ממנו נקמת יאשיהו מלך יהודה שהרגו כמ"ש (במלכים ב כג))

מצודת ציון

"ושבעה" - ענין שביעת הרעב

"ורותה" - ענין שביעת הצמאון כמו כגן רוה (ישעיהו נח)