קטע:מצודות על ירמיהו מו ט

מצודת דוד

"תופשי דורכי קשת" - ר"ל תופשי קשת ודורכים בה למתחה היטב לירות למרחוק

"כוש ופוט" - כי גם המה באו בעזרתה

"עלו הסוסים" - אתם רוכבי הסוסים עלו למלחמה ואתם אנשי הרכב התהוללו והיו רצים לכאן ולכאן

מצודת ציון

"והתהוללו" - מלשון הוללות ושגעון כי ברוב המרוצה נראים כמשתגעים וכן בחוצות יתהוללו הרכב (נחום ב)

"כוש ופוט ולודים" - שמות אומות

"דורכי" - שדרך לדרוך ברגל על הקשת למתחה היטב