קטע:מצודות על ירמיהו מד ל

מצודת דוד

"וביד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ביד אויביו" - הם הכשדים

"פרעה תפרע" - כל מלכי מצרים קרואים פרעה וזה שהיה בימים ההם היה שמו העצמי תפרע

"כה אמר ה'" - ר"ל כי כה אמר ה' וגו'