קטע:מצודות על ירמיהו מד כב

מצודת דוד

"כהיום הזה" - שהיא חרבה

"ולא יוכל ה'" - לא יוכל עוד לסבול ולהאריך אפו מפני רוע מעלליכם וגו' ולכן היתה ארצכם לחרבה וגו'

מצודת ציון

"לשאת" - מלשון משא וסבל

"מעלליכם" - מעשיכם

"ולחרבה" - מלשון חורבן

"ולשמה" - ולתמהון