פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ולחרפה" - כולם יחרפו אתכם

"לקללה" - יאמרו בקללתם שיהיו כמותכם

"להכעיסני" - עכשיו יפרש במה עושים רעה לעצמם לאמר במה שאתם מכעיסים אותי במעשי ידיכם וגו'