פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו ל טז

מצודת דוד

"וכל צריך" - כל הצרים אותך ילכו בשבי

"והיו שאסיך למשיסה" - הרומסים אותך יהיו לרמיסה וכל השוללים אותך אתן לשלל ביד האויב כי גמול אני משלם

"לכן" - הואיל ואני משלם גמול המפעל לכן כל אוכליך יאכלו ר"ל המשחיתים אותך ישחתו גם המה בגמולם

מצודת ציון

"שאסיך למשיסה" - ענין רמיסה ודריכה כמו מי נתן למשיסה יעקב (ישעיהו מב)