קטע:מצודות על ירמיהו לו כט

מצודת דוד

"ועל יהויקים" - ואל יהויקים

"לאמר" - ר"ל כי אמרת מדוע כתבת על המגלה דברים המורים שמלך בבל ישחית את הארץ וגו'

מצודת ציון

"והשבית" - ענין ביטול ומניעה