קטע:מצודות על ירמיהו לו כב

מצודת דוד

"בית החורף" - בבית העשוי לשבת בו בחורף כי הדבר היה בחדש התשיעי והוא כסליו ואז הזמן קר

"ואת האח" - הכלי העשויה להדליק בה האש היתה לפניו מבוערת להתחמם נגדה

מצודת ציון

"האח" - כך שם הכלי שמבערין בו האש

"מבוערת" - דולקת