קטע:מצודות על ירמיהו לד יא

מצודת דוד

"וישובו" - אח"ז נתחרטו והחזירו את העבדים וגו' ותפשו בהם בחזקה להיות להם לעבדים ולשפחות

מצודת ציון

"ויכבשום" - ענין התפיסה בחזקה כמו ויש מבנותינו נכבשות (נחמיה ה)