קטע:מצודות על ירמיהו לב יט

מצודת דוד

"וכפרי מעלליו" - ר"ל הדבר הנמשך ממעשיו מה שלא היתה כוונתו עליו כי גם על זה יבוא במשפט

"גדול העצה" - עצתו גדולה וחשובה

"ורב העלילה" - מעשיו מרובים כי כל אשר יחפוץ יעשה

"על כל דרכי" - להשגיח על כל דרכי בני אדם למען תת לכל איש כפי דרכיו

מצודת ציון

"העליליה" - ענין מעשה כמו גם במעלליו (משלי כ)

"פקוחות" - פתוחות כמו פקח ה' עיניך (ישעיהו לז)