פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו לב טו

מצודת דוד

"כי כה" - כאומר אל תחשוב שקניית השדה ונתינת הספרים בכלי חרס המה הבל הואיל והכשדים יירשו את הארץ כי כה אמר ה' רצה לומר דעתי נוטה במה שאמר לי ה' הנה חנמאל וגו' והוא למען אקנה השדה באמת הכוונה היא להיות לאות ולרמז שעוד יבוא זמן שבני ישראל יקנו בתים וגו' ולא תהיה הארץ נחלטת ביד הכשדים כי יחזרו וישובו הנה