מצודות על ירמיהו לא לח


מצודת דוד

"ויצא עוד" - רצה לומר נגד כל הרוחב ההוא יצא עוד קו המדה למדוד ארכו עד גבעת גרב ויסבב גועתה והם שמות מקומות

מצודת ציון

"קו המדה" - חבל המיוחד למדוד בו

"על גבעת גרב" - עד גבעת גרב וכן וירכתו על צידון (בראשית מט)

"ונסב" - מלשון סבוב