קטע:מצודות על ירמיהו לא לב

מצודת דוד

"והייתי וגו' והמה וגו'" - ר"ל כמוני כמוהם לא תופר הברית ההיא כי אני אהיה להם לאלהים להושיעם ולהצילם והמה יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי

"ועל לבם אכתבנה" - ר"ל לא תשכח מלבם כאלו היתה חקוקה שמה

"נתתי" - עבר במקום עתיד ר"ל אתן תורתי בקרבם כלומר אטה לבם לקיים את התורה

"אחרי הימים ההם" - אחר שישובו מן הגולה